Jak wziąć udział, o co chodzi w procedurze zmiany planu?

fot.K.P

Aby mogła zostać zbudowana fabryka, zakład przemysłowy, miasto musi wydać na to zgodę. 

Najbardziej podstawowym elementem tej zgody jest umieszczenie przez miasto zapisów regulujących zabudowę w tzw. planie miejscowym (MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w skrócie „plan miejscowy” albo po prostu „plan”).  

MPZP (plan miejscowy) to dokument, który uchwala Rada Miasta. Składa się z on mapy i tekstu. Zapisy na mapie i w tekście planu ograniczają możliwość działania właścicieli gruntów, wskazują, jaką funkcję może mieć dany teren (np. mieszkaniową, usługową, przemysłową, uprawną, zieleni).  

Żeby wpisane do planu funkcje terenów i ograniczenia ich użycia tworzyły razem dobrze funkcjonujący miejski system, miasto musi wcześniej przeprowadzić szereg analiz (zleca się je ekspertom, opiniują i uzgadniają je różne instytucje zajmujące się wybranymi kwestiami, np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która na mocy ustawy o ochronie przyrody pilnuje, żeby działania miasta, mieszkańców i inwestorów nie prowadziły do zniszczenia środowiska). Wyniki analiz miejskiej sytuacji, wnioski z nich, tworzą zapisy tzw. studium uwarunkowań i kierunków rozwoju 

Studium jest dokumentem w pewnym sensie ważniejszym od planu, mówi ono o tym, jak jest w mieście i co jest ważne dla zdrowego funkcjonowania miasta. Przyroda jest dla miasta jednym z najważniejszych, podstawowych zasobów! Często mówi się w ostatnich latach o usługach ekosystemowych, które świadczą dla nas żywe organizmy. 

Studium jest dokumentem, który ujmuje funkcjonowanie i rozwój miasta jako harmonijnej całości! Nie ma sensu zmieniać kawałka studium bez analizy powiązań z innymi elementami miasta.

Obecnie obowiązujące studium (przyjęte przez miasto w 2009 roku) mówi, że ze względu na dobro przyrody (czyli też dobro ludzi) to miejsce, Łabędzkie Pola, jest chronione. Obecne zapisy studium nie pozwalają zmienić planu miejscowego dla tego obszaru tak, aby na Łabędzkich Polach powstały zakłady przemysłowe. Takie jest nasze lokalne prawo! 

Zapisy obecnego studium i planu miejscowego nie pozwalają postawić zakładów przemysłowych na Łabędzkich Polach. Dlatego oba te dokumenty władze miasta chcą zmienić! Mimo, że zasoby przyrodnicze naszego miasta są już bardzo małe!

Proces zmiany prawa lokalnego (studium i planu) jest kilkustopniowy: przygotowany projekt poddaje się pod publiczne konsultacje, wprowadza zmiany, które postulują mieszkańcy a na koniec muszą się na niego zgodzić Radni, bo to Rada Miasta musi go przyjąć w głosowaniu. 

Aby dopuścić do budowania zakładów przemysłowych na Łabędzkich Polach władze Miasta chcą zmienić zapisy studium tak, żeby nie trzeba było chronić tego terenuTeren pól leży w tzw. korytarzu ornitologicznym, czyli w pasie, którym żyją, żerują i przemieszczają się ogromne ilości ptaków. Nie można zaprzeczać faktom, ptaki potrzebują tego miejsca do życia, podobnie ja i my, mieszkańcy! Dlatego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opiniowała negatywnie proponowaną zmianę studium! 

Wszyscy, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, nawet jeśli nie w Gliwicach, mamy możliwość wpłynąć na zmiany studium i planu miejscowego poprzez przesłanie swoich uwag do projektu planu miejscowego, studium uwarunkowań oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Od jakości, wartości naszych uwag zależeć będzie, czy Rada Miasta przegłosuje te zmiany negatywnie czy pozytywnie. Musimy przekonać Radę Miasta, że te zmiany są złe! 

Plan i studium oraz prognoza oddziaływania na środowisko są sporządzane w odrębnych procedurach i dlatego możemy wnosić uwagi osobno do każdego dokumentu. 

Jak się sprzeciwić z pozycji mieszkańca? 

Formalnie – poprzez wniesienie uwag w trakcie publicznego wyłożenia do konsultacji projektów zmian w studium i planie miejscowym, które właśnie trwa, rozpoczęło się 8 czerwca. Ale uwaga! Nie róbmy tego pochopnie! 

Po pierwsze, weźmy udział w publicznej dyskusji 27 lipca, online, dyskusje tego dnia formalnie będą dwie: 

  • dla studium o godzinie 16.00 
  • dla planu o godzinie 18.00 

Aby wziąć udział, trzeba się zgłosić mailem do 26 lipca na adres pp@um.gliwice.pl. 

Trzeba wysłać dwa maile:  

  1. zgłoszenie na dyskusję o studium – w mailu napisać: zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Gliwice, 27 lipca o godzinie 16.00, imię nazwisko)
  2. zgłoszenie na dyskusję o zmianie planu miejscowego – w mailu napisać: zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej dotyczącej zmiany zmiany planu miejscowego dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej, 27 lipca o godzinie 18.00, imię i nazwisko) 

Można w trakcie dyskusji od razu, ustnie bądź na czacie, złożyć swoje uwagi, ale lepiej jest po dyskusji się zastanowić, naradzić z nami i przesłać je do urzędu później, np. emailem, pomożemy je przygotować tak, żeby trudniej było je odrzucić! 

uwagi można przesłać na kilka sposobów: 

Osobno do 11 sierpnia uwagi do planu oraz do 18 sierpnia 2021 r. dla studium, można różnymi drogami: 

  • pocztą, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31 A, 44-122 Gliwice, 
  • w formie papierowej – osobiście, w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego- na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu, 
  • przez EPUAP – z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (czyli potwierdzonym przez bank) albo podpisem osobistym, 
  • e-mailem na adres: pp@um.gliwice.pl. 

 

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko! Co to jest prognoza wyjaśnimy w kolejnych wpisach.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta – Rada Miasta. To oznacza, że na uwagi, które nie zostaną włączone do planu, muszą nam odpowiedzieć Radni! 
Nasze uwagi muszą zadziałać na nich tak, żeby zrozumieli, jak wielką szkodą dla miasta jest zabudowanie tego miejsca, żeby głosowali przeciwko!