Szablony do zgłaszania uwag

Przygotowaliśmy dwa formularze do składania uwag:

uwagi do studium – można ściągnąć stąd 
(studium uwarunkowań i kierunków rozwoju)

uwagi do planu – można ściągnąć stąd
(mpzp – miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego)

przypominamy, że terminy i sposób składania uwag opisane są w osobnym wpisie – tutaj