Petycja w sprawie ochrony Pól Łabędzkich

Poniżej udostępniamy Wam treść petycji, którą wystosowaliśmy w celu ochrony Łabędzkich Pól.

Jeśli chcecie mieć swój udział w ratowaniu tego miejsca, możecie nas wesprzeć i zbierać podpisy tradycyjnie, na papierze, docierając w ten sposób do osób, które nie korzystają z internetu lub tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co się dzieje!

Petycję do druku znajdziecie tutaj a listę do zbierania podpisów tutaj.

Kilka technicznych uwag: koniecznie drukujcie dwustronnie, a wierszy z podpisami nie numerujemy, ponumerowane zostaną po zakończeniu zbiórki podpisów. O terminie akcji podpisywania petyccji będziemy Was informować w osobnych wpisach. Bądźcie z nami w kontakcie
labedyniefabryka (.) gmail.com!

 

Podpisujcie naszą petycję on-line tutaj, na avaazie!

 

Sejmik Województwa Śląskiego
Pan Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwice
Rada Miasta Gliwice
Pan Krzysztof Obrzut, Wójt Gminy Rudziniec
Rada Gminy Rudziniec
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Petycja w sprawie ochrony przyrody i krajobrazu Pól Łabędzkich na terenie Gliwic i gminy Rudziniec

My, mieszkańcy dzielnicy Łabędy i całych Gliwic oraz sąsiadującej Gminy Rudziniec, a także sympatycy Pól Łabędzkich i miłośnicy przyrody, sprzeciwiamy się projektowi zmian “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”, sporządzonemu na podstawie Uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXIV/495/2021 z 25 marca 2021 r. oraz projektowi zmian„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec” sporządzonemu na podstawie Uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XLVI/300/2021 z 14 kwietnia 2021r. i wnioskujemy o wstrzymania prac nad nimi. Wnosimy o ustanowienie prawnej ochrony krajobrazu i przyrody Pól Łabędzkich (na obszarze objętym zmianami studium w Gliwicach i gminie Rudziniec)!

Nie zgadzamy się na zmiany studiów i planów miejscowych, które polegają na przeznaczeniu cennych przyrodniczo terenów zieleni pod inwestycje przemysłowe. Obszar ten znajduje się w dwóch korytarzach ekologicznych i przewietrzających o randze regionalnej. Najważniejszym z nich jest korytarz ornitologiczny przelotu i żerowania wielu gatunków ptaków, w tym chronionych. Likwidacja tego korytarza może mieć poważne następstwa dla całej ornitofauny i bioróżnorodności regionu.

Tereny, których dotyczą projektowane zmiany, znajdują się w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w dzielnicy, którą zamieszkuje ok. 15 tysięcy osób. Dalsze inwestycje przemysłowe w tym rejonie wpłynęłyby negatywnie na jakość życia oraz na zdrowie mieszkańców,  już teraz borykających się z rozlicznymi problemami wynikającymi z bliskiego sąsiedztwa zakładów przemysłowych KSSE. Zabudowanie i uszczelnienie ogromnego terenu znajdującego się powyżej ulicy Rzeczyckiej i Zamkowej już teraz powoduje zalewanie budynków mieszkalnych i ulic podczas deszczów, niszczenie stawów w Ligocie Łabędzkiej. Dalsze inwestycje o tak dużej skali spowodowałyby zwielokrotnienie i tak już bardzo nabrzmiałych konfliktów i problemów.

My mieszkańcy tej części Łabęd oraz Ligoty Łabędzkiej cierpimy także z powodu znacznego zanieczyszczenia hałasem oraz światłem, szczególnie w nocy. Niewielka odległość fabryk od zabudowy mieszkaniowej w Łabędach powoduje, że zmuszeni jesteśmy stosować dodatkowe zabezpieczenia w swoich mieszkaniach, chroniące przed nadmierną emisją światła. Hałas i zbyt duża ilość światła zakłóca sen, co powoduje chroniczne zmęczenie, migreny a w konsekwencji także inne poważne choroby. Zamysł budowy kolejnej fabryki w tym obszarze, tym bardziej o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii, jest więc realnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia.

Wielu mieszkańców związało swoje życie z Łabędami i Ligotą Łabędzką z powodu ich walorów, z których najważniejsze to sąsiedztwo terenów zieleni i spokój. Jednak już w tej chwili w Łabędach ogromne ilości samochodów osobowych, którymi pracownicy dojeżdżają do fabryk, blokują wąskie ulice na wiele godzin w ciągu dnia, ograniczając dojazd mieszkańcom do ich domów, przyczyniając się do zanieczyszczenia powietrza i zwiększenia hałasu. Intensywny ruch samochodów ciężarowych powoduje również pękanie murów domów. Kolejne zakłady spotęgowałyby tę sytuację. Nie wolno do
tego dopuścić!

Wielu mieszkańców z dużym zaangażowaniem pracowało przy poprawie jakości przestrzeni swojego osiedla przy ulicy Rzeczyckiej w Łabędach. Z własnych środków i własnymi rękoma zadbali oni o trawniki, kwietniki, ocieplenie i odnowienie poPGR-owskich bloków. Z ich inicjatywy powstał piękny plac zabaw. W sąsiedztwie osiedla powstały domy jednorodzinne, ich właściciele wybrali to miejsce ze względu na jego walory: sąsiedztwo otwartych terenów, bogatej przyrody. Wszyscy czuliśmy się bezpiecznie wiedząc, że obowiązujące w Gliwicach studium chroni obszar łabędzkich pól jako cenny przyrodniczo! Tak bogate przyrodniczo obszary na terenie miasta to rzadkość w skali aglomeracji Śląskiej! Ich ochrona jest koniecznością w dobie kryzysu klimatycznego!

Dwie historycznie znaczące drogi: Droga Rzeczycka czyli Czarna Droga, oraz droga zwana Kasztanówką, przebiegające przez środek obszaru Pól Łabędzkich, które w proponowanych zmianach studiów znikają, są używane przez mieszkańców miasta i gminy jako szlak rekreacyjny komunikacyjny, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców Ligoty Łabędzkiej, których krewni od wieków chowani są na cmentarzu w Łabędach. Są one dla wielu osób drogą codziennej pielgrzymki na cmentarz, do bliskich. Nie da się ich zastąpić proponowaną ścieżką rowerową biegnącą dużo dalej, wzdłuż nasypu kolejowego, nie tylko z powodu tradycji, również ze względu na odległość! Czarna Droga i Kasztanówka to szlaki ważne dla kultury regionu, istotne dla lokalnej tożsamości!

Otwarte, bogate w przyrodę, ważne dla kultury regionu tereny Łabędzkich Pól są cennym zasobem! Ich niszczenie jest działaniem na szkodę obecnych mieszkańców całego regionu i przyszłych pokoleń, zaprzecza zasadzie zrównoważonego rozwoju! Nie zgadzamy się na zniszczenie tego miejsca!

wnosimy o:
1. zaprzestanie prac nad zmianą “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”, prowadzonych na podstawie Uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXIV/495/2021 z 25 marca 2021 r.
2. zaprzestanie prac nad zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec” prowadzonych na podstawie Uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XLVI/300/2021 z 14 kwietnia 2021 r.
3. ustanowienie prawnej ochrony krajobrazu i przyrody na terenach, których dotyczą uchwały wymienione w pkt. 1 i 2.
4. zapewnienie zapisów chroniących przyrodę i krajobraz tych terenów w nowym “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” oraz “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rudziniec”, nad którymi prace mają rozpocząć się w nadchodzących miesiącach.
5. zapewnienie zapisów prawnie chroniących przyrodę i krajobraz tych terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gliwic i Gminy